Pakiety wsparcia

Elementem współpracy z Odbiorcami w etapie IV są wypracowane dedykowane pakiety wsparcia, które opierają się na:

 • pakiecie podstawowym – przysługującym wszystkim Odbiorcom, biorącym udział w etapie IV, opartym na bezpośrednim wsparciu Odbiorców w procesie przygotowania / aktualizacji SUMP;
 • pakiecie dodatkowym – przysługującym Odbiorcom w zależności od możliwości budżetowych projektu i m.in. od potrzeb przez nich zgłaszanych, indywidualnej oceny dokonywanej przez Zamawiającego z wykorzystaniem rekomendacji Wykonawcy.
Pakiet podstawowy

Dedykowany zakres wsparcia w pakiecie podstawowym obejmuje model w postaci „inżyniera kontraktu”. Model ten obejmuje odpowiednio do przyjętego modelu wsparcia:

 • nadzór nad projektem przygotowania SUMP, w tym wyspecyfikowanie i harmonogramowanie koniecznych działań;
 • wyspecyfikowanie indywidualnych celów oraz metodyki dla przygotowania lub aktualizacji SUMP, biorąc pod uwagę specyfikę danego miasta (np. określenie zasadności wykorzystania analizy kosztów i korzyści, modelowania ruchu, badań ilościowych i jakościowych, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz wyspecyfikowanie szczegółowej ich metodyki itp.);
 • pomoc w stworzeniu SIWZ na SUMP, ocenie ofert, relacjach z zewnętrznym wykonawcą SUMP, odbiorze SUMP, zaproponowanie i wyspecyfikowanie analiz potrzebnych do realizacji SUMP, do zlecenia przez Odbiorcę podmiotom zewnętrznym – np. analiz kosztów i korzyści, modelowania ruchu, oceny oddziaływania na środowisko, analiz adaptacji do zmian klimatycznych,
 • bieżące konsultacje przy poszczególnych etapach pracy, przed i po ich rozpoczęciu, w tym indywidualne zaprojektowanie procesu tworzenia SUMP;
 • szczegółowe wskazanie elementów SUMP do poprawy oraz ocena dokumentu po poprawie.

Ogólny zakres wsparcia w ramach pakietu podstawowego służy propagowaniu ogólnej wiedzy na temat zrównoważonej mobilności i metodyki SUMP wśród Odbiorców. Jednocześnie wypracowana wiedza będzie dystrybuowana również wśród innych podmiotów, potencjalnych beneficjentów POIiŚ i innych funduszy europejskich. Do jego elementów zaliczają się warsztaty dla wszystkich uczestników Pilotażu, strona internetowa, newslettery oraz przygotowanie generycznego OPZ na SUMP.

Pakiet dodatkowy

Pakiet dodatkowy jest zestawem działań, o realizacji których zadecyduje Zamawiający. Wśród propozycji działań znalazły się elementy wsparcia dedykowanego dla Odbiorców:

 • niewielkie poprawki i uzupełnienia istniejących SUMP wspólnie z personelem Odbiorcy,
 • przeprowadzenie badań lub indywidualnych warsztatów (np. dla mieszkańców, NGO, decydentów) wspomagających proces specyfikowania lub przygotowania SUMP,
 • pomoc we wdrożeniu Quick-Wins – niewielkich działań mających na celu realizację idei zrównoważonej mobilności w praktyce, np. poprawa skomunikowania określonego osiedla, zmiana wyglądu i funkcji określonej ulicy (przy okazji planowania remontów), redefinicja dojazdów do danej szkoły, wprowadzenie gamifikacji jako metody promowania komunikacji publicznej, wprowadzenie kontraruchu rowerowego itp.,
  oraz elementy wsparcia ogólnego dla wszystkich uczestników Pilotażu:
      – broszura lub przewodnik dotyczący wdrażania SUMP,
      – vlog z dobrych praktyk wdrażania idei zrównoważonej mobilności w Polsce.