Wykonawca i doradcy

Wykonawcą projektu wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest konsorcjum firm International Management Services sp. z o.o. z Krakowa i Wolański sp. z o.o. z Warszawy – wiodących polskich firm doradczych w zakresie ekonomiki transportu.

Michał Wolański – Doradca Kluczowy – Kierownik Projektu

Prezes zarządu firmy Wolański sp. z o.o. oraz adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH w Warszawie. Przebywał na stypendiach i stażach m.in. w University of Leeds, University of Sydney oraz Westfälische Hochschule. Był kierownikiem projektów ewaluacji VI osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz przygotowania SUMP dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także jest konsultantem Banku Światowego.

Marcin Gromadzki – Doradca Kluczowy z zakresu planowania transportu

Prezes firmy Public Transport Consulting, której główną sferą aktywności jest badanie i planowanie sieci publicznego transportu zbiorowego. Ekonomista, projektant systemów publicznego transportu zbiorowego i zarazem pasjonat w tej dziedzinie. Jest jednym z najpopularniejszych autorów planów transportowych wymaganych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz innych dokumentów strategicznych dla publicznego transportu zbiorowego – ma ich w swoim dorobku kilkadziesiąt. W 2006 r. (mając 34 lata), Marcin Gromadzki został odznaczony orderem „Zasłużony dla komunikacji miejskiej”, nadawanym przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, stając się najmłodszą w historii osobą wyróżnioną tym odznaczeniem.

Marcin Wołek – Doradca Kluczowy z zakresu planowania miejskiego i przestrzennego

Profesor w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od ponad 20 lat jest radnym miasta Gdyni, w tej kadencji pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Jest współautorem koncepcji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, a także wielu opracowań z dziedziny transportu miejskiego i kolejowego, w tym planów mobilności miejskiej w Polsce i na Ukrainie. Posiada bogate doświadczenie w koordynacji i realizacji międzynarodowych projektów badawczych dedykowanych zrównoważonej mobilności miejskiej i elektromobilności w ramach 7 Programu Ramowego (CIVITAS DYN@MO, TIDE), Interreg Central Europe (TROLLEY) i Horyzont 2020 (ELIPTIC, TROLLEY 2.0).

Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Doradca Kluczowy z zakresu ekonomiki transportu

Pracuje w Katedrze Zarządzania Transportem w Instytucie Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest kierownikiem Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością TransLab funkcjonującym na Wydziale. Członek zespołu konsultacyjnego projektu Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Wśród wybranych aktywności można wyróżnić pełnienie roli koordynatora zespołu przygotowującego „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Szczecin w latach 2014-2025”, koordynowanie międzynarodowego projektu ADVANCE dotyczącego Audytu i certyfikacji zrównoważonych planów mobilności miejskiej realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin oraz koordynację projektu MITRA dotyczącego rozwiązań transportowych przy wykorzystaniu rowerów elektrycznych.

Michał Babicki – Doradca z zakresu planowania miejskiego i przestrzennego – Sekretarz Projektu

Kierownik projektów w firmie Wolański sp. z o. o., absolwent podyplomowych studiów zarządzania projektami SGH oraz Międzywydziałowych Studiów Gospodarki Przestrzennej SGGW (specjalizacja: planowanie przestrzenne). Posiada praktykę samorządową w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji i przegotowania inwestycji, w tym inwestycji z zakresu zrównoważonego rozwoju.  Autor dokumentów i analiz planistycznych – problemowych z zakresu planowania przestrzennego,  rewitalizacji, inwestycji transportowych. Opiekun projektu koncepcji strategicznej dla zagospodarowania poeksploatacyjnego nowego kompleksu wydobywczo – energetycznego Gubin, członek zespołu Planu Zagospodarowania Województwa Lubuskiego wraz z jego obszarami funkcjonalnymi. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz autor publikacji.

Mirosław Czerliński – Doradca z zakresu planowania transportu

Kierownik projektów w firmie Wolański sp. z o. o. oraz asystent w Zespole Sterowania Ruchem Drogowym na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Brał udział w projektowaniu i wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych, w tym systemów sterowania ruchem, m.in. w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Łodzi i Olsztynie. Realizował projekt ewaluacyjny VI osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, implementacji koncepcji Smart City w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz analizę wpływu Covid-19 na transport publiczny w miastach. Autor programu specjalności Zrównoważona Mobilność Miejska studiów magisterskich na Wydziale Transportu PW.

Mariusz Szubra – Doradca z zakresu ekonomiki transportu

Prezes zarządu firmy doradczej International Management Services sp. z o.o. Ekspert z zakresu zarządzania, studiów wykonalności, analiz finansowych i ekonomicznych oraz wykorzystania modeli symulacyjnych w analizach projektów biznesowych. Ma szerokie doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Kluczowe dokonania doradcze Mariusza Szubry dotyczą projektów z sektora transportu publicznego oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Doświadczenie zawodowe zdobył na stanowiskach menadżerskich oraz jako członek i przewodniczący licznych rad nadzorczych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Karolina Orcholska – Doradca z zakresu planowania miejskiego i przestrzennego

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ukończyła także studia doktoranckie na Katedrze Rynków Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada praktykę samorządową w zakresie planowania zrównoważonej mobilności, transportu, procesów inwestycyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego. Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami europejskimi o tematyce transportowej, w tym CitiMobileNet (URBACT), Park4SUMP (Horizon 2020) i RiConnect (URBACT). Wśród wybranych aktywności wyróżnić można pełnienie roli koordynatora zespołu, który opracował „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gdańska 2030” oraz zespołu odpowiedzialnego za część diagnostyczną „Planu Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS”.