Zakończenie etapu II projektu Wsparcia SUMP

Zakończono realizację II etapu prac w ramach umowy na „Świadczenie usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych POIiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

W ramach zakończonego etapu prac we wszystkich ośrodkach miejskich uczestniczących w projekcie przeprowadzona została inwentaryzacja posiadanej dokumentacji strategicznej i planistycznej, odbyto spotkania i konsultacje z reprezentantami poszczególnych jednostek oraz sporządzone zostały rekomendacje i zakres dalszych działań. Przebieg realizacji tego etapu odbywał się w specyficznych warunkach spowodowanych sytuacją pandemiczną, co wpłynęło zarówno na organizację pracy doradców, jak i reprezentantów ośrodków miejskich.

Realizacja kolejnego etapu uwarunkowana jest od podpisania z ośrodkami miejskimi listów intencyjnych, które stanowią deklarację dalszej współpracy i gotowość do wdrożenia zdefiniowanych działań i rekomendacji. Obejmują one szeroki zakres tematyczny, począwszy od bieżącego wsparcia ośrodków miejskich w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, poprzez współpracę na etapie wykonania SUMP i pomoc w odbiorze. W ramach prac w etapie III planowane są również warsztaty zaadresowane tematycznie do poszczególnych grup interesariuszy. Zakres wsparcia dostosowany został do specyfiki każdego ośrodka miejskiego oraz budżetu dostępnego w ramach zawartej umowy. W ramach zawartej umowy nie przewiduje się wsparcia finansowego, udzielana pomoc ma charakter wyłącznie doradczy i służy popularyzacji koncepcji zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce.

Pomoc świadczona w ramach umowy jest elementem programu pilotażowego realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Komisję Europejską i Inicjatywę Jaspers.

Celem pilotażu jest:

  1. zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy,
  2. transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego,
  3. wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji SUMP.

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy i realizowana jest w ramach prac przygotowawczych związanych z perspektywą finansową 2021-2027.